Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hőger-Lajos Ágnes EV,
wardrobeandhome.hu webshop
2021

I. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I.1. Szabályzat célja

Jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározza a Hőger-Lajos Ágnes EV.. 1138 Budapest, Jakab József utca 15., a továbbiakban: „Hőger-Lajos Ágnes EV.” vagy „adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Hőger-Lajos Ágnes EV.-nél vezetett nyilvántartá- sok működésének rendjét, biztosítja az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogellenes megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Hőger-Lajos Ágnes EV. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások- kal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

I.2. Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a Hőger-Lajos Ágnes EV. által az adatkezelő által kezelt weboldalakon leadott megrendelések teljesítésére, az ételszállítási szerződések teljesítésére, valamint direktmarketing célú adatkezelésekre.

A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Hőger-Lajos Ágnes EV.. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a Hőger-Lajos Ágnes EV.. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.

A Szabályzat 2021. április 12. napján lép hatályba, utoljára módosítva 2021. április 12. napján.

I.3. Az adatkezelő adatai  

Cégnév: HŐGER-LAJOS ÁGNES EV.. 

Székhely: 1138 Budapest, Jakab József utca 15.

Adószám: 57130859-1-41 

 

I.4. Ügyfélszolgálat

WARDOBE & HOME DESIGN WEBSHOP – wardrobeandhome.hu 

Ügyfélszolgálat címe: 1138 Budapest, Jakab József utca 15.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 799 00 01

Ügyfélszolgálat e-mail címe: sales@wardrobeandhome.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartása: minden hétköznap 8-16 óráig (csak telefonos ügyfélszolgálat)

I.5. Hőger-Lajos Ágnes EV.. által kezelt weboldalak

wardrobeandhome.hu 

II. DEFINÍCIÓK

A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 1. Info tv: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 1. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes sze- mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza- bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 1. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bár- mely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azo- nosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 1. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában Hőger-Lajos Ágnes EV.. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.
 1. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.
 1. : a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény  
 2. : továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 1. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvet- len kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
 1. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfelvételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
 1. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),
 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszere- zés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 1. Kapcsolatfelvételi lista:  kizárólag  a  közvetlen  üzletszerzés  céljából  küldendő  küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.
 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal össz- hangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 2. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapu- ló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatá- sát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 1. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonat- kozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgálta- tásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 1. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 1. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tag- államban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és

tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 1. WARDOBE & HOME DESIGN WEBSHOP: Hőger-Lajos Ágnes EV.. által a https://wardrobeandhome.hu/ weboldalon keresztül lakberendezési kiegészítők megrendelése, házhozszállítással, amely alapján az Ügyfél díj fizetésére köteles.

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK

Hőger-Lajos Ágnes EV. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.

Az adatkezelés során Hőger-Lajos Ágnes EV.. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.

Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű,  átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró  megbízottjával megismerteti és elfogadtatja. 

Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.

Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül  meghatározásra.  

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig  biztonságos módon kell megvalósítani.   

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás,  vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve ön- kéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben. 

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján  kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei min- den egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.

IV. EGYES ADATKEZELÉSEK

IV.1. Az adatkezelés jogalapja  

Hőger-Lajos Ágnes EV. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén  kerülhet sor:

 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)
 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).
 2. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).
 3. Az adatkezelés Hőger-Lajos Ágnes EV. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).

Hőger-Lajos Ágnes EV.. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi. 

IV.2. Szolgáltatások teljesítése

IV.2.1. Online megrendelések teljesítése

Adatkezelés célja: Hőger-Lajos Ágnes EV.. a https://wardrobeandhome.hu weboldalon keresztül, regisztrált felhasználókkal létrejött szerződések teljesítése, termékekkel kapcsolatosan tájékoztatás nyújtása, termékek kiszállítása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálásbiztosítása.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: 

Termékek kiszállítása céljából – GLS General Logistics Systems Hungary Kft., FoxPost Zrt. , Packet Trans Kft.

Hosting céljából- 3in1 Bt.., 

Webfejlesztés céljából – FatFox Creative Kft.., 

Logisztikai szolgáltatások céljából – GLS General Logistics ,Systems Hungary Kft, FoxPost Zrt., Packet Trans Kft. Top Talent Kft.

Adatkezelés időtartama: A szerződés megkötésétől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év + 60 nap.

IV.2.2. Ügyfélszolgálati adatkezelés

Adatkezelés célja: Ügyfelek/vevők megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, megrendelések módosítása, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése, Fgytv. 17/A.§., 

Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, fax, születési dátum,  neme, számlázási név és cím, banki fizetés esetén bankszámlaszám

Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott vála- szok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év + 60 nap. A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év + 60 nap.

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: A Hőger-Lajos Ágnes EV.. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe  adatfeldolgozót. 

Tudomásul veszem, hogy Hőger-Lajos Ágnes EV. (1138 Budapest, Jakab József utca 15.9) adatkezelő által a(z) wardrobeandhome.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám, emailcím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  

IV.3. Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célú adatkezelés

IV.3.1. Direkt marketing megkeresések

Adatkezelés célja: Üzleti célú adatbázis építése, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel az adatkezelés megújítása, meghosszabbítása érdekében, kapcsolatfelvétel korábbi céltól eltérő célhoz történő hozzájárulás beszerzése érdekében, kapcsolatfelvétel korábbiaktól eltérő megkereséshez tör- ténő hozzájárulás beszerzése érdekében, termékekről tájékoztató nyújtása, új termékekről tájékoztató nyújtása, az adatkezelő, az ajánlatainak továbbítása, promóciókban történő részvételre szóló meghívás, Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulása 

Kezelt adatok köre: teljes név, lakcím, e-mail cím

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: a Hőger-Lajos Ágnes EV.. ezen adatkezeléshez nem vesz igénybe  adatfeldolgozót. 

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig + 60 nap, de legfeljebb 5 év

V. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

V.1. Az érintett tájékoztatása

Az adatkezelések megvalósítása előtt – a jogszabályi előírások figyelembevételével – érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tenni az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén – az önkéntes jellegről.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor önkéntes hoz- zájáruláson alapuló személyes adatokat kér az érintettektől, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után az érintettek szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

V.1.1. Közvetlen adatfelvétel

Amikor az érintetttől közvetlenül vesz fel adatot Hőger-Lajos Ágnes EV.., az adatfelvételt megelőzően  tájékoztatja az érintettet:  

A tájékoztatás tartalmazza:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második al-bekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének idő- pontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meg- határozásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonat- kozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

V.1.2. Nem közvetlen adatfelvétel

Amikor nem az érintettől közvetlenül vesz fel adatot Hőger-Lajos Ágnes EV.., az adatfelvételt megelőző- en tájékoztatja az érintettet:

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, Hőger-Lajos Ágnes EV.. az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

A V.1.2. pontban hivatkozottakon túl említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendel- kezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 

 1. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján ala- puló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető források- ból származnak-e; és
 7. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A fenti tájékoztatást HŐGER-LAJOS ÁGNES EV.. az alábbiak szerint adja meg:

 1. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok meg- szerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Amennyiben Hőger-Lajos Ágnes EV.. a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból to- vábbi adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és lentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

V.2. Az érintett hozzájárulása

Amennyiben Hőger-Lajos Ágnes EV.. az érintett személyes adatait – a kapcsolatfelvételi lista kapcsán meghatározott kivétellel – az érintett hozzájárulása alapján kezeli, úgy az adatkezelésre az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az érintetteket külön, vagy a jelen szabályzatra való utalással tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail címé- nek megadása esetén egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépések- kel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

V.3. A hozzájárulás tartalma és megadásának módja

Elektronikus úton történő adatmegadás esetén az elektronikus felületen történő egyértelmű elfoga- dó mező jelölése jelenti a tájékoztatás megértését és elfogadását.

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok hiányában a szerződés  megkötésére nem kerülhet sor.

Valamely promócióban való részvételhez, és/vagy regisztrációhoz kért személyes adatok között fel- tüntetésre kerül, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri Hőger-Lajos Ágnes EV..

„kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rovatok, amelyek kitöltése nélkül a promócióban való részvétel, a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése elutasításához vezethet.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a megfelelő tájékoztatást követően, az érintett előzetesen hozzájárul ehhez.

Hőger-Lajos Ágnes EV. a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében termékei többségét futárszol- gálat igénybevételével szállítja ki a vevő által megjelölt szállítási címre, melyről a vevő/Ügyfél már a szerződés megkötésekor a szerződésben tájékoztatást kap. Hőger-Lajos Ágnes EV.. a kiszállítást végző partnervállalat számára átadja a szállítandó terméket, a címzett nevét és postai címét, valamint a megadott telefonszámát. Ennek során kiköti, hogy a csomagszállító partner ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát. A Hőger-Lajos Ágnes EV.. által használt informatikai infrastruktúrán belül az adatok megőrzésé- vel és védelmével kapcsolatos feladatokat a Hőger-Lajos Ágnes EV.. informatikai biztonsági politikájában foglalt elvek, eljárások és biztonsági kontrollok szabályozzák. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 

V.4. Információ technológia alkalmazások, Cookie

Információ technológiai alkalmazások, online hirdetésekkel kapcsolatos rendelkezések: Cookie. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. egyes tevékenységei a saját vállalkozás irányítására, elemzésére, sikerességének  javítására irányulnak, amelynek érdekében önálló statisztikákat készít, felhasználói élmény javítása céljából cookiekat gyűjt, illetőleg alkalmazza a lentiekben részletesen meghatározott programokat. Érintett weboldalak, alkalmazások ahol cookie-kat gyűjtenek az I.5. pontban kerül feltüntetésre.

Technikai adatok és cookiek kezelése

Hőger-Lajos Ágnes EV. rendszere (vagy az általa megbízott adatfeldolgozó) automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a szá- mítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik egy weboldal vagy alkalmazás számára, hogy felismerje a koráb- bi látogatókat. A cookie-k Hőger-Lajos Ágnes EV. egy weboldala vagy alkalmazása optimalizálásában segít, abban, hogy a weboldal vagy alkalmazás szolgáltatásait az érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a weboldal vagy alkalmazás használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
 • figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát.

Amennyiben a weboldal vagy alkalmazás külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg külön- féle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem Hőger-Lajos Ágnes EV.. felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookiet, elutasítsa mindet,  vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. 

A cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik. 

Lehetőség van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de az érintett dönthet úgy is, hogy a böngészője kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. A cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivatkozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt. 

Az érintettek az ún. „cookie szabályzat”-ból értesülhetnek, hogy az érintett weboldal, vagy alkalmazás mennyiben és milyen módon gyűjt róluk adatokat. A cookie szabályzat általában a weboldalra történő első látogatás alkalmával jelenik meg az érintett részére, és tájékoztatja arról, hogy az adott weboldal, vagy alkalmazás a cookie-kat miként használja fel.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

V.5. A személyes adatok tárolása

V.5.1. Adattárolás elvei

Hőger-Lajos Ágnes EV..-nek biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Hőger-Lajos Ágnes EV.. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. Hőger-Lajos Ágnes EV.. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.

A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések  egymástól elkülönüljenek.

Hőger-Lajos Ágnes EV. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és  egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a Hőger-Lajos Ágnes EV.. érdekkörében eljáró személyek  ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékeny- ségeit a rendszer nyilvántartja.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására Hőger-Lajos Ágnes EV..-t, úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

V.5.2. Elektronikus adattárolás

Hőger-Lajos Ágnes EV. részére elektronikus úton megadott adatokat Hőger-Lajos Ágnes EV.. saját szerverein  gyűjti, bizonyos esetekben tárolja. 

V.6. Az adattárolás időtartama

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg. Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig Hőger-Lajos Ágnes EV.. tárolja az adatokat.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.

Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve –   megtiltotta, az adatokat törölni kell.

Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból Hőger-Lajos Ágnes EV.. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított

.. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához. 

Az adatok törlése esetén Hőger-Lajos Ágnes EV.. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon  anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az elektronikus adatok időmúlás miatt szükségessé váló törlésre történő kijelölés- re számítástechnikai algoritmust alkalmaz, mely 60 naponként ellenőrzi az adatkezelés időtartamát, és annak lejártát egyes adatkezelésenként, egyúttal törlésre jelöli az érintett adatot. A törlésre kijelölt adatokat felelős számítástechnikai szakember felügyelete mellett Hőger-Lajos Ágnes EV.. rendszereiből törlésre kerül, vagy amennyiben gazdasági statisztikai célból az szükséges, az adat anonimizálására kerül sor, és azt  Hőger-Lajos Ágnes EV.  a továbbiakban személyes adattól mentesen tárolja. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető 

– minden esetben elvégzi, és dokumentálja. Hőger-Lajos Ágnes EV.. a törlési kérelemig fennálló jogszerű adatkezelés igazolása céljából, illetőleg a jövőbeni adatkezelés elkerülése érdekében a szükséges nyilvántartásokba helyezi az érintett adatait. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.

V.7. Az adattovábbítás

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az egyes IV. pont szerinti egyes adatkezelések során a személyes adatot harmadik országba nem továbbítja. 

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meg- határozott ágazata megfelelő védelmi szintet biztosít. 

Az adattovábbítás a Bizottság megfelelőségi határozata alapján történik.

Egyes  megfelelőségi  határozatok:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/da- ta-transfersoutside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_hu

Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

V.8. Adatfeldolgozás  

Hőger-Lajos Ágnes EV.. bizonyos esetekben adatokat ad át harmadik személyek részére, így 

 1. szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozó vagy alvállalkozók egy meghatározott csoportja részére
 2. bírósági-, hatósági  megkeresés  vagy  más  törvényes  adatszolgáltatás  teljesítése  érdekében Hőger-Lajos Ágnes EV.. a szerződések teljesítése illetőleg direkt marketing célok érvényesítése érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe. 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy az adatokat kizárólag Hőger-Lajos Ágnes EV.. utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. Hőger-Lajos Ágnes EV.-nek a tevékenységét érintően több adatfeldolgozója van. Az adatfeldolgozó elérhetőségét, és az egyes adatfeldolgozási tevékenységeket, az adatfeldolgozással érintett adatka- tegóriákat a jelen Szabályzat 5.9. pontja tartalmazza. Amennyiben Hőger-Lajos Ágnes EV. az érintett adatait átadja adatfeldolgozók részére, úgy arról az  adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet.

Minden Hőger-Lajos Ágnes EV.. által megbízott adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve  és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen  – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a  neve és elérhetőségei;

 1. az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
 2. ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

V.9. Adatfeldolgozók

Hőger-Lajos Ágnes EV. az alább felsorolt adatfeldolgozókkal kötött szerződést az adatfeldolgozásra. Az adatfeldolgozás magába foglal minden olyan tevékenységet az adatokkal, melyet Hőger-Lajos Ágnes EV. végez az adatokkal, de azok elvégzésével harmadik személyeket bízott meg, akik Hőger-Lajos Ágnes EV.. nevében járnak el.

V.9.1. A cég adatfeldolgozói  

Termékek összekészítése és kiszállítása www.wardrobeandhome.hu esetében:

Név:                               

FoxPost Zrt.

Cím:                               

3300 Eger, Pacsirta utca 35 A

Tevékenység:            

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Kezelt adat kategória:   

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név:                               

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cím:                               

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Tevékenység:            

Termékek kiszállítása

Kezelt adat kategória:   

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név:                               

Packet Trans Kft.  

Cím:                               

1239 Budapest , Ócsai út 1-3.

Tevékenység:            

Termékek kiszállítása

Kezelt adat kategória:   

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Név:                               

Top Talent Kft. 

Cím:                               

1044 Budapet, Csombárd utca 12. 

Tevékenység:            

Termékek kiszállítása

Kezelt adat kategória:   

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím

Weboldalak fejlesztői www.wardrobeandhome.hu

Név:                              

Fat Fox Creative Kft.

Cím:                             

2094 Nagykovácsi, Gémeskút utca 1. 

Tevékenység:             

Adatfeldolgozás

Kezelt adat kategória:

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím,

számlázási cím,

Név:                              

3in1 Hosting Bt.

Cím:                              

2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A

Tevékenység:            

web-hoszting szolgáltatás

Kezelt adat kategória:

név, szállítási cím, termék, telefonszám, e-mail cím,

számlázási cím,

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

VI.1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy Hőger-Lajos Ágnes EV..től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai;

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöl- ték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 3. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 4. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. ha az adatokat nem az érintetettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 7. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan megfelelő garanciákról.

VI.2. Helyesbítés és törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Hőger-Lajos Ágnes EV.. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Hőger-Lajos Ágnes EV. tevékenységét, belső ügymenetét és eljárásrendjét tekintve Hőger-Lajos Ágnes EV. az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más  módon kezelték;

 1. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelés- re, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történt adatkezelés ellen tiltakozik;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VI.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Hőger-Lajos Ágnes EV. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a z érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartam- ra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Hőger-Lajos Ágnes EV. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érin- tett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VI.4. Az adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés önkéntes hozzájárulás vagy a különleges adatkezeléséhez hozzájárulását adta, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az előzőekben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. 

VI.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben Hőger-Lajos Ágnes EV.. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,  akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a  2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló  automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

VI.6. Értesítési kötelezettség

Hőger-Lajos Ágnes EV.. minden olyan címzettet tájékoztat az adat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetet- lennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VI.7. Jogorvoslati lehetőségek

VI.7.1. Hőger-Lajos Ágnes EV.. közvetlen jogorvoslata

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy Hőger-Lajos Ágnes EV. adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül Hőger-Lajos Ágnes EV. részére küldje meg Hőger-Lajos Ágnes EV. jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein, illetve közvetlenül keresse meg Hőger-Lajos Ágnes EV.-t, és kérje az általa igényelt jogorvoslatot. 

Az érintett az adatkezeléssel, az adatkezeléssel összefüggő jogokkal kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival, bejelentéseivel a Hőger-Lajos Ágnes EV. Ügyfélszolgálatához fordulhat. Az Ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy a kérdések, panaszok, bejelentések a megfelelő szervezeti egységhez eljussanak, és azokra az érintett határidőben választ kapjon, a szükséges intézkedések megtörténjenek.

VI.7.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefon: +36-1-391-1400 fax: +36 -1-391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu internetcím: www.naih.hu

VI.7.3. Bírósági jogorvoslat

Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat  személyes adatai védelme érdekében. 

Hőger-Lajos Ágnes EV.. esetében az illetékes bíróság: Fővárosi Törvényszék – 1055 Budapest, Markó utca 27.

VI.7.4. Adatvédelmi tisztviselő

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire Hőger-Lajos Ágnes EV.. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, Hőger-Lajos Ágnes EV.. ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, valamint Hőger-Lajos Ágnes EV.. tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műve- letet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá Hőger-Lajos Ágnes EV.. nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

VII. ADATBIZTONSÁG

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Hőger-Lajos Ágnes EV. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési  intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Hőger-Lajos Ágnes EV.. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

VIII. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Hőger-Lajos Ágnes EV.. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabály- változás szükségessé teszi.

Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt Hőger-Lajos Ágnes EV.. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait Hőger-Lajos Ágnes EV.. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.

Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.

Budapest, 2021. április 12.  

Hőger-Lajos Ágnes EV.